Takster og afgifter

Få et overblik over de forskellige bestemmelser for lufthavnsafgifter på denne side.

Almindelige bestemmelser

§ 1.
For luftfartøjer der benytter Bornholms Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Stk. 2. Alle afgifter er angivet eksklusive moms.

Stk. 3. Afgifterne tillægges moms efter de til enhver tid gældende lovbestemmelser.

 

Startafgifter

§ 2.
Beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen betales for hver start følgende:

  Pr. påbegyndt 1.000 kg Mindste afgift
Luftfartøjer til og med 2.000 kg   Kr. 66,00
Luftfartøjer over 2.000 kg Kr. 36,00 Kr. 168,00

Stk. 2.  Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelserne nævnt i § 3 og § 7

 

§ 3.
For skole- og øvelsesflyvning betales fuld afgift for første start, mens der for de efterfølgende starter under den pågældende flyvning ydes 70% nedsættelse.

Stk. 2.  Ved aftaler om større serier skole- og øvelsesflyvninger kan lufthavnschefen fastsætte særlige priser og vilkår.

Stk. 3.  Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes "touch and go" eller afbrudt indflyvning til landing som en start.

Stk. 4. Start af svævefly med motorfly, start af fly med faldskærms- springere og start af ultralette fly betragtes som skole- og øvelsesflyvning.

Stk. 5.  Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at særskilt anmeldelse forud sker til lufthavnen.

 

Passagerafgifter

§ 4.
Der betales ikke passagerafgifter ved benyttelse af Bornholms Lufthavn. 

 

Opholdsafgifter

§ 5.
For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de 6 første timer en opholdsafgift for hver påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen.

Opholdsafgift for hver påbegyndt 1000 kg

10.00 kr.

Minimumsafgift  36,00 kr.

Stk. 2. Opholdsafgifter kan, når der er tale om leje for en periode, der ikke er kortere end én måned, afløses af en lejeafgift, der fastsættes efter overenskomst med lufthavnen. Lejeafgiften erlægges forud og tilbagebetales ikke, selvom opholdet kommer til at strække sig over en kortere periode. Fremleje er ikke tilladt.

 

Åbningsafgifter

§ 6.

Åbning uden for normal åbningstid

1.250,- kr. pr. påbegyndt time

Åbning uden for normal åbningstid

der kræver brandberedskab
 3.100,- kr. pr. påbegyndt time

 

Åbningstider uden for normal åbningstid: For åbning og benyttelse af lufthavnen uden for normal åbningstid betales en afgift pr. påbegyndt time fra det tidspunkt, hvor lufthavnen efter anmodning åbnes, og til flyhandling m.v. er tilendebragt, eller til lufthavnens normale åbningstid. Kræver gældende bestemmelser brandberedskab, eller er dette rekvireret, er afgiften højere. Se lufthavnens åbningstider her.

Stk. 2. Åbningsafgift betales for hvert enkelt luftfartøj, uanset om lufthavnen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk. 3. Rekvireres lufthavnen åbnet for samtidig benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme luftfartsselskab, betales kun én afgift pr. påbegyndt time, beregnet efter det luftfartøj, for hvilket der skal betales den højeste afgift.

Stk. 4. I tilfælde hvor lufthavnen er varslet om åbningen 30 dage i forvejen, nedsættes åbningsafgiften med 25%.

 

Afgiftsfritagelse

§ 7.
Fritagelse for betaling af startafgifter gælder for:

a. Prøveflyvning på foranledning af Statens Luftfartsvæsen til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.

b. Teknisk kontrolflyvning for udøvere af erhvervsmæssig luftfart, når flyvningen foretages med start og landing på samme lufthavn uden mellemlanding andetsteds.

c. Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel.

d. Teknisk returnering, hvorved forstås start efter tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer og lignende til den lufthavn, hvorfra start har fundet sted.

e. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste.

f. Danske og udenlandske militærluftfartøjer, der ikke er optaget i civile luftfartøjsregistre.

g. Luftfartøjer ejet eller lejet af Statens Luftfartsvæsen.

h. Luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af fremmede staters repræsentanter eller FN-personel samt fremmede staters politi-, told- og kontrolluftfartøjer.

Stk. 2.  Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. a, b og c er, at særskilt anmeldelse forud sker til lufthavnen.

Stk. 3.  Fritagelse for betaling af opholdsafgifter gælder for de i stk. 1, pkt. e, f, g, og h nævnte luftfartøjer.

 

Andre bestemmelser

§ 8.
Afgifter i henhold til dette takstregulativ skal betales kontant til havnekontoret forud for hver planlagt flyvnings påbegyndelse. Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver lufthavnen, kan der dog med lufthavnens ledelse træffes aftale om periodevis afregning bagud. Vilkårene for en sådan afregning er fastsat i § 9 nedenfor.

Stk. 2.  Ved manglende kontant afregning uden forudgående aftale kan der tillægges et administrationsgebyr på kr. 60,00 pr. efterfølgende opkrævning.

Stk. 3.  Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfartslovens § 71 og § 146 om udpantning og tilbageholdelsesret.

 

§ 9.
Ved aftale om periodevis afregning bagud, jf. dette regulativs § 8, stk. 1, er den rettidige indbetalingsdato for et faktureret beløb 30 dage efter fakturadatoen. Der opkræves renter ved manglende rettidig betaling, med 1,3% for hver påbegyndt måned efter sidste rettidige indbetalingsdato. Til dækning af omkostninger i forbindelse med rykkerprocedure opkræves et gebyr på kr. 50,00 for hver gang, der udsendes erindringsbrev.

Stk. 2.  Hvis de fakturerede beløb med eventuelle påløbne renter og eventuelle rykkergebyrer ikke betales, kan inddrivelse ske ved udpantning.

 

§ 10.
For handling samt for andre rekvirerede tjenesteydelser betales der efter regning.

 

§ 11.
Trafikministeriet kan under særlige omstændigheder give dispensation fra bestemmelserne i dette takstregulativ.

Stk. 2.  I tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, kan dispensation gives af lufthavnschefen.

 

§ 12.
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2001 og har gyldighed indtil videre. Samtidig ophæves takstregulativet for Statens Luftfartsvæsens lufthavne af 1. januar 1998.

 

 

Handlingsydelser

Platformtjeneste (airside)                

(Kontakt lufthavnen for info)

Passager ekspedition (landside)

 (kontakt lufthavnen for info)

Marshall

492,00 kr.

Supplerende ydelser

Deicer priser     

Deicing              

  42 kr.

Anti-deicing

  50,28 kr.

GPU

350 kr. pr. time

Heater

400 kr. pr. time

Trappe               

(kontakt lufthavnen for info)

Toiletservice     

(kontakt lufthavnen for info)

Vand

(kontakt lufthavnen for info)

Cleaning

(kontakt lufthavnen for info)

 Fuel priser

Find vejledende priser fra Shell Aviation i DKK/L her.